«Θα διήτε που μια μέρα θα καταντήση ντροπή να γράφουμε την καθαρέβουσα»: κεντρικά γλωσσικά ζητήματα στό ψυχαρικό ταξίδι

«Mind you, someday, we will be ashamed of writing in kathare-vousa»: central linguistic issues in the Psicharis’ journey

  • Maria Vlassopoulou Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Ελένη Καραντζόλα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Palabras clave: Psicharis, My Journey, national language, demotic, katharevousa

Resumen

Το άρθρο εστιάζει στο Ταξίδι μου του Ψυχάρη, το πρώτο πεζογραφικό έργο που γράφτηκε στη δημοτική. Το έργο αυτό καταπιάνεται με το ζήτημα της εθνικής γλώσσας, δηλαδή με το βασικό ερώτημα «ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας της εποχής —η καθαρεύουσα ή η δημοτική— θα έπρεπε να γίνει η εθνική γλώσσα». Στόχος της μελέτης μας είναι να αναδείξουμε τα γλωσσικά θέματα του έργου καθώς και την οπτική και τη θέση του ίδιου του συγγραφέα απέναντι στα ζητήματα αυτά που πραγματεύεται. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ανάλυση.

--------------------------------------------------------------------------------------

The article focusses on Psicharis’ My Journey, the first literary work in prose written in demotic. This work dwells upon the issue of the national language, i.e. on the underlying question «which form of the Greek language of the time - the katharevousa or the demotic- should become the national language». The aim of our study is to highlight the language topics of the work as well as the author’s own perspective and standpoint vis-a-vis these issues he deals with. The methodology applied involves both qualitative and quantitative textual analysis.

 

Publicado
2023-12-21