Το πρόσωπο Καβάφης σκηνοθετεί τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη

The person Cavafy directs the poet K. P. Cavafy

  • Διονύσιος Μαρούλης
Palabras clave: ζωντανός ποιητής, σκηνοθετικά βήματα, το πρόσωπο Καβάφης, o ποιητής Καβάφη, Καβαφολογία, living poet, directing steps, person - Cavafy, poet Cavafy, Cavafologia

Resumen

Αν επιδιώκαμε να αποδώσουμε μόνο έναν χαρακτηρισμό στον Καβάφη και το έργο του, θεωρώ πως ο πιο κατάλληλος θα ήταν αυτός του “ζωντανού ποιητή”. Μάρτυρας η συνεχώς εμπλουτιζόμενη γενική και πολύ ειδική καβαφική βιβλιογραφία. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να δείξει πώς ο Καβάφης ο ίδιος έθεσε τις βάσεις για να μείνει ζωντανός ποιητής. Εστιάζω όχι τόσο στο αναμφίβολης αξίας έργο του Αλεξανδρινού, αλλά κυρίως στα σκηνοθετικά βήματα που έκανε το πρόσωπο Καβάφης σε όλη του τη ζωή για να δημιουργήσει τον ποιητή Καβάφη που μας κληροδότησε το ξεχωριστό έργο μα και συνάμα ολόκληρη την αχανή Καβαφολογία.

-----------------------------------------------

If we would seek to attribute a single designation in Cavafy and his work, I think the most appropriate would be the characterization of a living poet. As witness stands the constantly enriched general and very specific bibliography on Cavafy. The aim of this article is to show how Cavafy himself laid the foundations to stay an alive poet. I focus not so much on the undoubted value of his work, but mainly on the directing steps taken by the person Cavafy throughout his life in order to create our poet Cavafy, who bequeathed his great work, but also the whole vast Cavafologia.

Publicado
2021-07-23